Sprzedaż pasz i dodatków paszowych oraz doradztwo w zakresie żywienia zwierząt

HACCP

Firma „AGRO-SYSTEM” wprowadziła system HACCP

System ten został opracowany w latach 60 przez FDA (USA). Reguluje on w zasadzie wszystkie zagadnienia związane z produkcją, tj.: personel, wyposażenie zakładu, surowce, mycie, dezynfekcję,szkolenia. Jest to bardzo ogólna metoda kontroli potencjalnych zanieczyszczeń żywności, traktuje się ją jako tzw. „program warunków wstępnych” dla wdrażania HACCP.

Podstawowe korzyści zewnętrzne to:

 • wzrost zainteresowania odbiorców;
 • zwiększenie zaufania u klientów;
 • możliwość funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej;
 • poprawa jakości produktu;
 • poprawa wizerunku firmy.

System HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to system, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez określenie i monitorowanie zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania, składowania czy dystrybucji żywności. Główny cel, a więc wyprodukowanie bezpiecznej żywności zostanie osiągnięty poprzez skuteczne, codzienne funkcjonowanie systemu, który opiera się na 7 podstawowych zasadach:

 • Rozpoznanie możliwych zagrożenia i ustalenia środków do ich kontroli.
 • Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – CCP, gdzie zastosowane zostaną szczególne środki ostrożności.
 • Ustalić krytycznych granic, które będą przestrzegane.
 • Ustalić systemu nadzorowania w każdym CCP.
 • Ustalenie działań naprawczych, które powinny być podjęte w sytuacji, gdy wyniki monitorowania wykażą, że dany CCP nie znajduje się pod kontrolą.
 • Ustalenie postępowania sprawdzającego, w celu określenia, czy system HACCP działa.
 • Opracowanie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy zgodne z powyższymi zasadami i ich zastosowaniem

Podstawowe korzyści wewnętrzne, które wiążą się ze stosowaniem systemu to:

 • wytwarzanie produktu bezpiecznego, zgodnie z założonymi parametrami jakościowymi i higienicznymi;
 • stworzenie warunków dla efektywnej i szybkiej kontroli;
 • uniknięcie strat powodowanych kosztami związanymi ze skupieniem kontroli wyłącznie na końcu procesu;
 • zredukowanie kosztów związanych z utrata czasu, energii i innych zasobów wykorzystywanych do poprawiania błędów;
 • możliwość szybkiego zidentyfikowania błędów i niezgodności z wymaganiami produkcyjnymi;
 • możliwość zabezpieczania się na wypadek wystąpienia zagrożeń;
 • pojawienie się samokontroli i większej odpowiedzialności wśród pracowników.